Kritéria a výše pobídky

Vstupní kritéria

Prvním kritériem je splnění kulturního testu v rámci registrace projektu.

Pobídky se vztahují jak na filmy určené pro distribuci v kinech, tak i na určitý typ televizní produkce. Není rozhodující, zda se jedná o projekty domácí nebo zahraniční provenience.

Uznatelné projekty Stopáž Minimální uznatelné náklady
hraný a animovaný (kino, TV) 70 minut 15 mil. Kč
dokumentární film (kino, TV) 70 minut 2 mil. Kč
hraný TV seriál 30 minut/epizoda 8 mil. Kč/epizoda
animovaný seriál 5 minut/epizoda 1 mil. Kč/epizoda

Uznatelné náklady a výše pobídky

Výše pobídky se vypočítává jako vratka z českých a některých z mezinárodních uznatelných nákladů (viz tabulka níže). Základem pro výpočet však v souladu s pravidly Evropské komise může být maximálně 80 % celkového realizačního rozpočtu. Na pobídku se rovněž vztahuje omezení Evropské komise, které říká, že suma všech vyplacených veřejných podpor nesmí překročit 50 % celkového rozpočtu.

Uznatelné náklady Stručná charakteristika Výše pobídky
české úhrada v ČR zakoupených a zdaněných služeb a zboží 20 %
zahraniční úhrada v ČR zdaněných služeb zahraničních členů štábu a herců 66 % ze sumy srážkové daně zaplacené v ČR

Pro účely programu se českými uznatelnými náklady rozumí úhrada za dodávky zboží a služeb přímo souvisejících s realizací projektu a zakoupených v České republice od subjektů, které mají sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt a daňový domicil na území České republiky.

Mezinárodními uznatelnými náklady se rozumí honoráře vyplacené žadatelem (producentem) hercům a členům štábu, kteří jsou cizími státními příslušníky nebo osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, a jejichž příjem plyne ze zdrojů na území České republiky a je z tohoto důvodu zdaněn 15% srážkovou daní.

Mezi uznatelné náklady nepatří:

 1. věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu třetí osobou, která je koproducentem audiovizuálního díla, jehož výroba je předmětem pobídkového projektu, pokud toto plnění není předmětem úhrady ceny ze strany žadatele;
 2. věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu žadatelem, tj. zejména využití vlastních výrobních kapacit žadatele;
 3. úroky z úvěrů a půjček;
 4. náklady na koupi pohledávek;
 5. bankovní poplatky, s výjimkou poplatků souvisejících s vedením projektových bankovních účtů;
 6. daň z přidané hodnoty, vyjma odůvodněných případů, kdy žadatel nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nebo není plátcem daně z přidané hodnoty;
 7. smluvní pokuty, úroky z prodlení a poplatek z prodlení, odstupné, náhrada majetkové i nemajetkové újmy;
 8. kupní cena nemovitostí;
 9. náklady vynaložené na pořízení hmotného majetku, který je žadatelem odepisován ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů;
 10. náklady vynaložené na pořízení hmotných movitých věcí a jejich souborů, je-li doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a nejsou-li zaúčtovány jako majetek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. g) vyhlášky ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 11. odpisy hmotného a nehmotného majetku a zůstatková cena tohoto majetku;
 12. náklady vynaložené na vývoj pobídkového projektu v rozsahu odměn za vytvoření scénáře a zajištění financování výroby audiovizuálního díla;
 13. provozní náklady žadatele, které se nevztahují výlučně k pobídkovému projektu;
 14. distribuční a prodejní náklady, náklady na reklamu, marketing a public relations;
 15. náklady na soudní a rozhodčí spory, včetně soudních a jiných poplatků a nákladů na právní zastoupení související se soudními a rozhodčími spory;
 16. náklady na cestovní náhrady štábu a herců při jejich pobytu mimo území České republiky;
 17. náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
 18. daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň a clo;
 19. náklady žadatele spojené s výplatou bolestného, odškodněním z pracovního úrazu, náhradou ušlého výdělku apod.;
 20. stipendia nebo platby podobného charakteru;
 21. náklady na dárcovské SMS a MMS;
 22. náklady na alkoholické nápoje a tabákové výrobky;
 23. poplatky za členství žadatele v zapsaných spolcích nebo v jiných právnických osobách;
 24. odměny statutárnímu orgánu nebo členům statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu žadatele za výkon funkce;
 25. rezervy pro překročení rozpočtu nebo rezervy vytvářené za jiným účelem;
 26. poskytnuté zálohy na dodávky zboží a služeb;
 27. kurzové ztráty; a
 28. náklady související s natáčením audiovizuálního díla, jehož realizace je předmětem pobídkového projektu, pokud žadatel oznámí Fondu při podání žádosti o evidenci pobídkového projektu, nebo později, ve lhůtě, v níž je dle osvědčení o evidenci pobídkového projektu povinen realizovat v tomtéž osvědčení uvedený minimální počet natáčecích dnů, že natáčení není součástí pobídkového projektu.