www clipsage com 8407kb.com sex videos
chaturbate asian female chaturb mujeres culonas
bp picture bp deslacouture rasabali webseries
korean adult movie farmhub indian cumshot
devar bhabhi bf pornblogdir hd blue video

Kritéria a výše pobídky

Vstupní kritéria

Prvním kritériem je splnění kulturního testu v rámci registrace projektu.

Pobídky se vztahují jak na filmy určené pro distribuci v kinech, tak i na určitý typ televizní produkce. Není rozhodující, zda se jedná o projekty domácí nebo zahraniční provenience.

Uznatelné projekty Stopáž Minimální uznatelné náklady
hraný a animovaný (kino, TV) 70 minut 15 mil. Kč
dokumentární film (kino, TV) 70 minut 2 mil. Kč
hraný TV seriál 30 minut/epizoda 8 mil. Kč/epizoda
animovaný seriál 5 minut/epizoda 1 mil. Kč/epizoda

Uznatelné náklady a výše pobídky

Výše pobídky se vypočítává jako vratka z českých a některých z mezinárodních uznatelných nákladů (viz tabulka níže). Základem pro výpočet však v souladu s pravidly Evropské komise může být maximálně 80 % celkového realizačního rozpočtu. Na pobídku se rovněž vztahuje omezení Evropské komise, které říká, že suma všech vyplacených veřejných podpor nesmí překročit 50 % celkového rozpočtu.

Uznatelné náklady Stručná charakteristika Výše pobídky
české úhrada v ČR zakoupených a zdaněných služeb a zboží 20 %
zahraniční úhrada v ČR zdaněných služeb zahraničních členů štábu a herců 66 % ze sumy srážkové daně zaplacené v ČR

Pro účely programu se českými uznatelnými náklady rozumí úhrada za dodávky zboží a služeb přímo souvisejících s realizací projektu a zakoupených v České republice od subjektů, které mají sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt a daňový domicil na území České republiky.

Mezinárodními uznatelnými náklady se rozumí honoráře vyplacené žadatelem (producentem) hercům a členům štábu, kteří jsou cizími státními příslušníky nebo osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, a jejichž příjem plyne ze zdrojů na území České republiky a je z tohoto důvodu zdaněn 15% srážkovou daní.

Mezi uznatelné náklady nepatří:

 1. věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu třetí osobou, která je koproducentem audiovizuálního díla, jehož výroba je předmětem pobídkového projektu, pokud toto plnění není předmětem úhrady ceny ze strany žadatele;
 2. věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu žadatelem, tj. zejména využití vlastních výrobních kapacit žadatele;
 3. úroky z úvěrů a půjček;
 4. náklady na koupi pohledávek;
 5. bankovní poplatky, s výjimkou poplatků souvisejících s vedením projektových bankovních účtů;
 6. daň z přidané hodnoty, vyjma odůvodněných případů, kdy žadatel nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nebo není plátcem daně z přidané hodnoty;
 7. smluvní pokuty, úroky z prodlení a poplatek z prodlení, odstupné, náhrada majetkové i nemajetkové újmy;
 8. kupní cena nemovitostí;
 9. náklady vynaložené na pořízení hmotného majetku, který je žadatelem odepisován ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů;
 10. náklady vynaložené na pořízení hmotných movitých věcí a jejich souborů, je-li doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a nejsou-li zaúčtovány jako majetek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. g) vyhlášky ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 11. odpisy hmotného a nehmotného majetku a zůstatková cena tohoto majetku;
 12. náklady vynaložené na vývoj pobídkového projektu v rozsahu odměn za vytvoření scénáře a zajištění financování výroby audiovizuálního díla;
 13. provozní náklady žadatele, které se nevztahují výlučně k pobídkovému projektu;
 14. distribuční a prodejní náklady, náklady na reklamu, marketing a public relations;
 15. náklady na soudní a rozhodčí spory, včetně soudních a jiných poplatků a nákladů na právní zastoupení související se soudními a rozhodčími spory;
 16. náklady na cestovní náhrady štábu a herců při jejich pobytu mimo území České republiky;
 17. náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
 18. daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň a clo;
 19. náklady žadatele spojené s výplatou bolestného, odškodněním z pracovního úrazu, náhradou ušlého výdělku apod.;
 20. stipendia nebo platby podobného charakteru;
 21. náklady na dárcovské SMS a MMS;
 22. náklady na alkoholické nápoje a tabákové výrobky;
 23. poplatky za členství žadatele v zapsaných spolcích nebo v jiných právnických osobách;
 24. odměny statutárnímu orgánu nebo členům statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu žadatele za výkon funkce;
 25. rezervy pro překročení rozpočtu nebo rezervy vytvářené za jiným účelem;
 26. poskytnuté zálohy na dodávky zboží a služeb;
 27. kurzové ztráty; a
 28. náklady související s natáčením audiovizuálního díla, jehož realizace je předmětem pobídkového projektu, pokud žadatel oznámí Fondu při podání žádosti o evidenci pobídkového projektu, nebo později, ve lhůtě, v níž je dle osvědčení o evidenci pobídkového projektu povinen realizovat v tomtéž osvědčení uvedený minimální počet natáčecích dnů, že natáčení není součástí pobídkového projektu.