Jak žádat

Platnost od 1. ledna 2017:


1. Registrace projektu

Projekt musí projít jednoduchým kulturním testem. Uchazeč odevzdá vyplněný kulturní test spolu se synopsí a českou verzí scénáře.

Projekty se mohou k registraci přihlašovat po celý rok. Poplatek za registraci je 30 000 Kč.

Náklady vzniklé po dni odevzdání registračních dokumentů (tzv. rozhodný den) jsou uznatelné; náklady vzniklé před tímto dnem uznatelnými náklady nejsou.

Test je posouzen a vyhodnocen komisí Státního fondu kinematografie. Ten následně uvědomí úspěšné uchazeče.


2. Evidence projektu (alokace částky pro vratku)

Po obdržení Osvědčení o registraci může žadatel požádat o evidenci svého projektu a alokaci pobídky.

Žádost o evidenci projektu může být podána kdykoli v průběhu roku, ale musí být načasována tak, aby do 4 měsíců od data jejího podání bylo realizováno nejméně 10 natáčecích dnů (v případě Eurimage projektů je to 9 měsíců). Nejpozději smí být žádost podána 10. den natáčení v České republice.

Ve fázi evidence projektu odevzdává žadatel časový harmonogram realizace, rozpočet celkových a uznatelných nákladů, finanční plán.

Na základě těchto informací alokuje Státní fond kinematografie žadateli odhadovanou výši pobídky.


3. Žádost o vyplacení dotace

Žadatel může podat až dvě žádosti o vyplacení pobídky: první po ukončení natáčení utracení minimálních uznatelných nákladů, druhou po ukončení veškerých prací v České republice.

Žádost obsahuje zejména vyúčtování uznatelných nákladů a zprávu o jejich ověření auditorem, koprodukční a servisní smlouvy a další.


Kontaktujte nás v případě dotazů k procesu žádosti.

Další informace a potřebné formuláře naleznete na stránkách Státního fondu kinematografie.