Obsah:

A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl
B. Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu
C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Samoregulační doporučení SFKMG č.2/2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl


Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při přípravných pracích a výrobě AVD, a to jak mezi členy štábu, tak dodavateli, tak výkonnými umělci.

Tato doporučení vycházejí z dosavadních usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR a dostupných epidemiologicko-hygienických doporučení. Tato doporučení budou postupně aktualizována. Aktualizace budou označeny takto: NOVÉ.

Jedná se o doporučení, tedy jednotlivé produkční společnosti musí postupovat při jejich aplikaci dle vlastní analýzy rizik u svého vlastního konkrétního projektu, popřípadě s doplněním „guidelines for filming“ jejich partnerů (koprodukce nebo servis).

Přesnější rámec stanovit nelze, neboť jednotlivé projekty se od sebe liší, někdy i velmi významně.

Primární však vždy zůstává přijetí vlastní míry odpovědnosti a faktu, že vývoj epidemie nedokáže nikdo predikovat se 100% jistotou. 


Základní skutečnosti

 1. 

Výroba AVD je ekonomická činnost, tedy v podstatě průmyslový provoz realizovaný v různých exteriérech a interiérech

 • na filmové natáčení není přístup veřejnosti
 • nejedná se o kulturní akci
 • nejedná se o shromáždění většího počtu osob na veřejnosti dle zákona č. 84/1990 Sb.
 • filmový štáb lze jednoznačně definovat jako „kolektivní těleso“ s omezeným a minimálním kontaktem s širokou veřejností
 • obdobně jako u továrního provozu tedy není nutné řešit počet osob při výrobě AVD.

2.

Základní postupy ke stanovení technických a organizačních opatření při prevenci nákazy musí být založeny na zdravém rozumu a zodpovědném přístupu nejen producenta, ale i každého člena štábu (i co se týká chování mimo dobu výkonu práce), tzn., že každý člen štábu si musí být vědom vlastní odpovědnosti, neboť kdokoli může neodpovědným chováním poslat do karantény celý štáb a přerušit výrobu.

Je nutno přijmout fakt, že případná léčba, i pokud nejsou závažné komplikace, trvá 3-6 týdnů a jsou s ní spojena lokální karanténní opatření.

Výpadek členů štábu včetně výkonných umělců tedy může ohrozit harmonogram výroby celého projektu, a nejen proto je nutné riziko efektivně eliminovat na minimum.

3.

Každé natáčení je jiné, nelze tedy definovat plošně stejná konkrétní opatření pro všechny typy projektů, je třeba vždy postupovat na základě hodnocení rizik konkrétního projektu (risk assessment/analýza rizik).

4.

Hodnocení rizik musí být v kontextu se stavem vývoje epidemie, tzn., že co platí k datu 30. 4. nemusí být platné za 14 dní. Je třeba z logiky věci chápat, že i po omezení nebo ukončení mimořádných opatření vlády bude v prvních týdnech a měsících riziko nákazy – i když v menší formě – trvat. Níže uvedená samoregulační doporučení budou průběžně doplňována a upřesňována, a to na základě vývoje epidemiologické situace a požadavků ze strany zahraniční produkce/ studia/ platformy.

5.

Standardně rovněž budou vydávány risk assesmenty jednotlivých departementů, tak jako v běžném režimu (SFX, kaskadéři, lokační, stavba).

6.

Z výše uvedených důvodu je tedy nutná potřebná dokumentace. Každá produkční společnost by měla mít zpracovanou dokumentaci zhodnocení rizik (analýzu rizik) a vyžadovat ji i od dodavatelských subjektů.

7.

Před započetím natáčení je nezbytné, aby se produkční společnost spolu se svými dodavateli a subdodavateli seznámila s riziky a nutnými opatřeními stanovenými pro natáčení. Toto seznámení musí být písemnou formou. Povinnosti dodržovat opatření a podstupovat testy na SARS-CoV-2 by měly být implementovány do smluv s jednotlivými členy štábu, včetně definice postihů a odpovědnosti za škodu při jejich případném nedodržení.

8.

Bez ohledu na druh výroby – reklamu, seriál, celovečerní film, zahraniční koprodukční nebo zakázkovou výrobu, na velikost projektu – 20ti členný štáb se dvěma herci a bez komparzu, nebo projekt s 300 členným štábem, zahraničními hvězdami a 200 komparsisty, je nutné promyslet následující:

 • zhodnocení rizika
 • technická a organizační opatření
 • využití odborně způsobilých osob.

Body jednotlivých doporučení

 1.

Testování

 • Produkční společnost by měla mít smlouvu s akreditovanou laboratoří, aby byla schopna operativně testovat kdykoliv, kdekoliv a kohokoliv ze štábu a výkonných umělců
 • v případě pozitivního výsledku zajistit okamžitou izolaci dotčené osoby
 • testování pouze PCR testem, testy stěrem nebo krve neplní požadovaný účel.

2.

Aseptické prostředí placu a zázemí (base camp)

 • Vytvoření zdravotně nezávadného prostředí na place a v zázemí
 • kontrolovaný přístup na tato místa
 • průběžná důsledná desinfekce po celou dobu trvání natáčení v přiměřené míře (nadměrná dezinfekce v uzavřených prostorech může naopak způsobit zdravotní problémy, vnitřní prostory je každopádně nutno pravidelně větrat)
 • vaření i stravování způsobem tzv. French shift – průběžný oběd, kdy se nestravuje celý štáb najednou, ale postupně.

3.

Měření teploty

 • Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (natáčení na slunci, pyloví alergici, pracovní únava…)
 • měření teploty by mělo probíhat bezkontaktním teploměrem pouze v případě, že se jedinec necítí zcela dobře.

4.

Ochranné prostředky (systém vydávání, výměny a kontroly používání)

(v úpravách podle aktuální epidemiologické situace a doporučení vlády)

 • Ochranná rouška – při 12hodinové pracovní době počítejte se 4 rouškami / 1 člen štábu. Platí pro všechny osoby na natáčení včetně externích dodavatelů.
 • Ochranná polomaska s výdechovým filtrem – alternativou k rouškám pro štáb je ochranná polomaska s vdechovým a výdechovým filtrem (snadnější dýchání, filtry lze čistit, masky desinfikovat, vyšší ochranná norma než FFP3 a déle v ní člen štábu vydrží. U vícedenních natáčení znamená nižší náklady).
 • Respirátory
 • Rukavice – V případě používání rukavic upozorňujeme na fakt, že mít jedny rukavice celou směnu absolutně popírá jejich smysl, tedy kontaminovanými rukavicemi kontaminujete vše, čeho se dotýkáte. Efektivnější je si ruce neustále desinfikovat a mýt.
 • Zvýšenou ochranu by měli mít ti členové štábu a výkonní umělci, které nelze nahradit a jejichž umístění do karantény by znamenalo přerušení výroby projektu – zvýšená ochrana znamená kromě používání ochranných prostředků i minimalizaci sociálních kontaktů (dobrovolná karanténa mimo práci).

 5.

Odpadové hospodářství

 • S jednorázovými rouškami, rukavicemi apod. je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem – použité odkládat do pevných igelitových pytlů, manipulovat s nimi v ochranných rukavicích a následně likvidovat
 • pro odkládání látkových roušek musí mít členové štábu uzavíratelné igelitové sáčky a zároveň možnost roušky vyvařit.

6.

Dezinfekce pracovního prostoru a předmětů

 • Osobní dezinfekce – členové štábu by měli mít u sebe kapesní dezinfekci ve formě dezinfekčních ubrousků nebo lahvičku 30 ml osobní dezinfekce.
 • Dezinfekční stojánky – poblíž toalet, u cateringu, v zázemí nebo přímo na place, pokud je od zázemí vzdálen, je třeba rozmístit stojánky s dezinfekčním gelem.
 • Dezinfekce předmětů – u natáčení v rámci veřejného záboru ve městě a na místech s vysokou koncentrací osob je vhodné zvážit dezinfekci prostoru postřikem.
 • Desinfekce vozidel – nutno zajistit dezinfekci aut vozového parku, který vozí štáb a herce.
 • Dezinfekce pracovního prostoru exteriérů a interiérů – po ukončení každé směny.
 • Dezinfekce kostýmů, make-up vybavení a prostředků, paruk – maskéři a kostyméři by měli dezinfikovat před použitím pracovní stoly a židle, je nezbytné, aby kostýmy procházely pravidelnou dezinfekcí, četnost je třeba stanovit individuálně v risk assessmentu/analýze rizik.
 • Dezinfekce mikrofonů a portů pravidelně, po každém použití.
 • Používání kosmetických prostředků – viz níže.

 7.

Doporučujeme zvážit variantu, že práce související s ochranou proti šíření viru by měly být primárně vykonávány odbornou firmou či určeným jedincem/jedinci, zejména tvorba a dodržování analýzy rizik/risk assessmentu, desinfekce prostor, odvoz použitého ochranného materiálu apod.

8.

Ve smlouvách se členy štábu je nutné požadovat zodpovědné/aseptické chování i mimo plac, také jasně definovat, co se stane, když se přeruší/ukončí natáčení z důvodů karantény či infekce.

9.

Ochrana se netýká pouze období produkce, ale i předprodukce, zejména obhlídek a castingu (jak ze strany štábu, tak herců), a také postprodukce, kde by se měla obdobně uplatnit obecná doporučení.

10.

Bude nutné vytvořit překladiště pro dodavatele mimo plac.

11.

Maximum příprav převést do online prostoru či do otevřených prostor. 

12.

Určit odpovědnosti uvnitř štábu: vedoucí jednotlivých oddělení výroby odpovídají za svůj department a současně má v záloze náhradu. Např. lokační odpovídá za odbornou desinfekci prostor před i po natáčení či i každý den po směně.

13.

Na místě natáčení doporučujeme rozmístit informační tabule, např.:

 


Speciální režim u vybraných členů štábu

a) Výkonní umělci v záběru (VU)

 • skupina členů štábu, kteří vystupují před kamerou, může provádět výkon bez roušek, respirátorů atp.
 • mezi výkonné umělce se řadí i komparz, kaskadéři a zasvěcovací modely
 • NOVÉ: u těchto členů štábu doporučujeme nahradit funkci roušky testováním PCR testem (po 14 dnech, častější testování není smysluplné)
 • mimo záběr pochopitelně platí dodržování všech bezpečnostních pravidel a používání ochranných prostředků jako pro zbytek štábu
 • klíčové členy štábu, herce a další problematicky nahraditelné profese doporučujeme oddělit od většiny štábu (např. vlastní kostymérna, sociální zařízení, maskérna, prostor na stravování apod.).

 

 b) Profese s vyjímkou z povinného odstupu 2 metrů

 • povinný odstup 2 metry se nevztahuje na profese, které přicházejí do přímého kontaktu s výkonnými umělci z definice své profese (make-up, kostýmy, zvuk atp.) – ti mají povinnost nosit roušku, štít a rukavice

 

c) Make – up department

 • maskéři postupují v režimu, který platí pro kadeřnické a kosmetické služby (rouška a štít)
 • doporučujeme oddělit zvlášť maskéry pro herce a ostatní výkonné umělce 
 • maskéři musí mít zvlášť make-up pro herce a ostatní výkonné umělce. 

 

d) (Lock up) lokace během natáčení

 • z hlediska uzavření přístupu na (lock up) lokace bude důležité dbát na důsledné uzavření záboru, aby se předešlo vstupu neoprávněných osob.

 

e) Management při natáčení

 • bezpečnostní pravidla související s opatřeními proti nákaze musí na místě natáčení koordinovat koordinátor BOZP případně proškolená pověřená osoba. Je na každé produkční společnosti, kdo bude koordinací BOZP pověřen, osoba placového medika, personálu sanitky, producent osobně, vedoucí natáčení atp.

 

 f) Komparz 

 • obecně je evidentní, že použití komparzu jako entity narušující uzavřenost filmového štábu jako kolektivního tělesa bude komplikované. Je třeba, aby produkční společnosti řešily individuálně s castingovými společnostmi bezinfekčnost pro výkon bez roušek, neboť zajištění odstupu 2 metrů od ostatních výkonných umělců není možné vždy zajistit atp.
 • komparz funguje ve stejném režimu jako a) výkonní umělci v záběru. 

 


B. Samoregulační doporučení SFKMG č. 3/ 2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

 

Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu

 

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při transportu zahraničních členů filmových štábů a výkonných umělců.

 

Dvě fáze bezpečného přeshraničního transportu zahraničních členů štábu


Veškeré náležitosti přeshraničních vstupů a výstupů zahraničních členů štábu a výkonných umělců musí být řešeny s českou produkční společností, která je odpovědná za realizaci výroby audiovizuálního díla (AVD) na území ČR.

 

FÁZE č. 1

Příprava před přeshraničním transportem

1.

Česká produkční společnost má po celou dobu realizace výroby AVD smluvně zajištěnou akreditovanou laboratoř, jak pro realizaci testů po příjezdu zahraničního štábu, tak pro další případné testování během realizace výroby.

2.

Česká produkční společnost určí BOZP koordinátora pro zajištění veškerých opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací, zpracování analýzy rizik (risk assessment) a komunikaci s příslušnými hygienickými stanicemi po celou dobu natáčení.

3.

NOVÉ: Doporučujeme, aby zahraniční partner české produkční společnosti poskytl řádně a včas od všech členů štábu potvrzení PCR negativních testů na SARS-COV-2, které nesmí být starší 4 dní.

4.

Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (např. pyloví alergici).

5.

Celý tento postup bude zaznamenán a archivován u BOZP koordinátora.

  

 

FÁZE č. 2

Opatření po příjezdu

Konkrétní opatření budou definována v analýze rizik zpracované pro výrobu AVD a současně budou splněny následující body:

1. Testování

NOVÉ: Doporučujeme, aby všichni zahraniční členové štábu byli po příletu/příjezdu umístěni do karantény a bez ohledu na negativní test ze své domoviny opětovně do 72 hodin absolvovali testování na SARS-COV-2 v ČR. Do doby obdržení výsledků testování zůstávají v karanténě. POZNÁMKA: Výsledek testu je obvykle znám do 24 hodin, většinou ale dříve. Pokud je test proveden ihned po příletu/příjezdu, karanténa může trvat pouze do těchto 24 hodin. U výkonných umělců doporučujeme testování opakovat každých 14 dní po celou dobu natáčení.

2. Ochranné pomůcky

Všichni členové zahraničního štábu musí být vybaveni během transportu ochrannými pomůckami třídou ochrany FFP3 (ochranné roušky/respirátory s výdechovým filtrem/obličejové ochranné polomasky s výdechovým filtrem) a dezinfekčními gely.

3. Omezení přístupu k rizikovým osobám

Způsob přístupu ke konkrétním osobám zahraničního štábu s použitím ochranných pomůcek bude stanoven ve zpracované analýze rizik.

4. Logistická opatření

Veškerá vozidla, kterými bude zahraniční štáb převážen, musí být pravidelně dezinfikována, a to postupem a v termínech stanovených v analýze rizik. O dezinfekci interiéru vozidel vede záznamy koordinátor BOZP.

5. Chování v době mimo natáčení

Všichni členové štábu musí být ubytováni odděleně, aby se předešlo případnému rozšíření nákazy, a v čase mimo natáčení dodržovat karanténní omezení a chovat se asepticky. Česká produkční společnost zajistí zahraničním členům štábu stálé ubytování a zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.


C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

 

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

1.

Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.

2.

Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována.

3.

Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.

4.

Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.

5.

Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.

6.

Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

 

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.

 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě.
  • H&S specialista spolu s produkcí informuje skupinu štábu, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba, členové této skupiny projdou bezodkladně kontrolním PCR testem na SARS-COV2.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu a v závislosti na okolnostech nákazy rozhodne o dalším postupu a o možném nařízení 14ti denní karantény osobám s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

 

Produkce se obrací na hygienickou stanici příslušnou trvalému bydlišti nakaženého. V případě zahraničních členů štábu na hygienickou stanici příslušnou adrese ubytování nakaženého během natáčení.

Autor: Mgr. Jiří Kosorinský

Odborné konzultace: Pavel Müller – producent Sirena Film, MUDr. Marek Joukal PhD., Krajská hygienická stanice Hlavního města Prahy – MUDr. Zlata Marešová, SEFEX – Safety film experts, s.r.o., BcA. Pavlína Žipková


Vytvořeno na základě podkladů od Evropského institutu bezpečnosti filmových projektů, z.ú. ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi.